top of page

Statut Društva EDMED //

1. člen (ime in sedež društva)

Ime društva: EDMED - Društvo za strokovno izpopolnjevanje v medicini in v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju izpopolnjevanja v medicini in zdravstvu ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.

Sedež društva: Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica

Skrajšano ime društva: Društvo EDMED

Društvo posluje na območju Republike Slovenije.

Društvo ima svoj znak in štampiljko.

Znak društva je: veliki tiskani črki ED preko katerih teče črka M v shematski obliki EKG krivulje.

Štampiljka je pravokotne oblike, z napisom imena društva.

               

2. člen (namen in cilji društva)

Društvo organizira, spodbuja in izvaja aktivnosti na področju strokovnega izpopolnjevanja v medicini in zdravstvu z namenom in cilji:

 • prispevati k boljši obravnavi bolnikov in posledično k boljšim izidom zdravljenja,

 • povečati učinkovitosti obstoječih in novih programov strokovnega izpopolnjevanja v medicini in zdravstvu,

 • sodelovati z organizacijami, institucijami in posamezniki, ki se amatersko, strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s katerim od področij medicine ali zdravstva.

Osnovna načela delovanja društva so:

 • nenehno prizadevanje za visoko strokovno raven dela društva,

 • spoštovanje etičnih in moralnih norm,

 • spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov društva,

 • informiranje javnosti o napredku in problemih na področju delovanja društva.

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju medicine in zdravstva in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

Društvo lahko deluje samostojno ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

 

3. člen (dejavnosti in naloge društva)

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih dejavnosti.

Glavna dejavnost je strokovno izpopolnjevanje zainteresiranih v medicini in zdravstvu.

Druge dejavnosti so:

 • razvoj in vzdrževanje izobraževalne platforme društva,

 • aktivna promocija platforme društva do potencialnih in obstoječih nosilcev programov izpopolnjevanja in izobraževanja strokovne javnosti,

 • aktivna promocija platforme društva do potencialnih in obstoječih uporabnikov s ciljem povečati udeležbo uporabnikov v programih,

 • priprava edukativnih vsebin in izvedba izobraževanj s področja medicine in zdravstva:

  • srečanja,

  • splet,

  • tiskovine,

 • spodbujanje in razvoj sodelovanja institucij in posameznih strokovnjakov pri projektih društva,

 • povezovanje in sodelovanje z javnim in zasebnimi partnerji pri pripravljanju, recenziranju in vrednotenju vsebin izobraževalnih programov,

 • iskanje sponzorjev in virov financiranja, potrebnih za delovanje platforme društva, razvoj novih informacijskih orodij in pripravo izobraževalnih vsebin,

 • zalaganje in izdaja strokovne in poljudne literature s področja dejavnosti društva.

 

4. člen (pogoji in način včlanjevanja ter prenehanje članstva)

V društvo se lahko včlani vsak, ki izpolnjuje naslednje pogoje.

Član društva lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki se ukvarja z dejavnostjo, povezano z zdravstvom oz. medicino, ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora zastopniku predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva.

Članstvo v društvu je prostovoljno in brezplačno.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Društvo ima redne in častne člane.

Častni član je lahko katerakoli polnoletna oseba, ki jo predlaga katerikoli član društva. Članstvo častnega člana se potrjuje na zboru članov po načelu relativne večine.

Pravice in dolžnosti častnega člana so enake pravicam in dolžnostim ostalih članov društva.

Vsak, ki izpolnjuje prej naštete pogoje, se včlani s pisno izjavo pri zastopniku društva.

Članstvo preneha v naslednjih primerih:

 • s prostovoljnim izstopom,

 • z izključitvijo,

 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če zastopniku pošlje pisno izjavo o izstopu.

O izključitvi člana iz društva odloča zbor članov s sklepom. Člana se lahko izključi iz društva, če se ugotovi:

 • da je kršil določbe statuta ali drugih aktov društva ali

 • da je kršil sklepe organov društva ali

 • da je deloval v nasprotju z interesom društva ali

 • da je okrnil ugled društva ali

 • da je društvu s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil ali bi lahko povzročil društvu večjo škodo.

O izključitvi člana iz društva odloča zbor članov, ki mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga društvo sprejme v roku 1 leta od ustanovitve društva.

Izključeni član se lahko pritoži na zboru članov društva, ki mora o zadevi ponovno in dokončno odločati.

 

5. člen (pravice in obveznosti članov)

Članstvo je prostovoljno in brezplačno.

Vsak član ima naslednje dolžnosti:

 • da spoštuje statut in druge akte ter sklepe organov društva,

 • da aktivno sodeluje in s svojim delom prispeva k uresničevanju ciljev in nalog društva,

 • da daje društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,

 • da prenaša svoje izkušnje in znanja na mlajše člane društva,

 • da varuje ugled društva.

Vsak član ima naslednje pravice:

 • da voli in je izvoljen v organe društva,

 • da sodeluje pri delu in soodloča v organih društva,

 • da uporablja skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,

 • da uresničuje svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,

 • da je seznanjen s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

Vsak član ima en glas.

 

6. člen (način upravljanja društva)

Društvo ima zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Zbor članov se skliče najmanj enkrat na leto. Zbor članov skliče zastopnik društva po lastni volji ali na zahtevo kateregakoli člana društva. Teme, ki se bodo obravnavale na zboru, lahko predlaga katerikoli član. Zastopnik določi kraj in čas zbora.

Zastopnik o zboru članov obvesti člane po elektronski pošti.

Zboru članov predseduje zastopnik društva.

Zbor članov odloča o vseh zadevah po načelu večine glede na število prisotnih članov.

Zbor društva sprejema, dopolnjuje in spreminja ustanovni akt društva, sprejema zaključni račun in finančni načrt društva, odloča o prenehanju društva in o statusnih spremembah, opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani društva v sladu z namenom in cilji društva.

O seji zbora članov se vodi zapisnik.

 

7. člen (zastopanje društva)

Društvo zastopa zastopnik, ki ga potrdi zbor članov z relativno večino.

Zastopnik zastopa društvo navzven, sklicuje in predseduje zboru članov, potrjuje članstvo novih članov, preklicuje članstvo.

Zastopnik je izvoljen za dobo 1 leta. Vsak član lahko kandidira in je lahko izvoljen za zastopnika društva.

Zastopnika razreši zbor članov z absolutno večino.

Če zastopniku preneha funkcija iz kakršnegakoli razloga, zastopanje društva do izvolitve novega zastopnika prevzame član, ki uživa najdaljšo dobo članstva v društvu. Novi zastopnik mora biti izvoljen na prvi sklicani seji.

V primeru, da zastopnik svojih obveznosti začasno ne more opravljati, lahko za vsako posamezno dejanje pooblasti drugega člana, da opravlja vsa potrebna dejanja kot zastopnik društva.

Zastopnik društva disciplinsko odgovarja zboru društva.

 

8. člen (financiranje društva, način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva)

Društvo EDMED - Društvo za strokovno izpopolnjevanje v medicini in v zdravstvu, je nepridobitno društvo in posluje v skladu z zakonom o društvih. Finančno in materialno poslovanje društva poteka v skladu z 24. – 29. členi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011)

Društvo se financira iz javnih in zasebnih sredstev. Premoženje društva se ne sme deliti med člane društva. Vsa sredstva se porabijo v skladu s cilji in namenom društva.

Zastopnik in blagajnik vodita finančno in materialno poslovanje društva. Zastopnik podpisuje finančne akte. Zastopnika in blagajnika nadzoruje zbor članov. Za pomoč in urejanje finančno-materialnih zadev lahko društvo angažira finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo.

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

Društvo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja društva. Letno poročilo temelji na knjigi prejemkov in izdatkov, letnem popisu in ocenitvi. Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju društva mora društvo izdelati letno poročilo tudi med letom, po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja.

Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila morata biti v skladu z računovodskim standardom za društva. Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni v skladu s statutom društva in zakona o društvih.

Letno poročilo sprejme zbor članov društva. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. Notranji nadzor društva opravijo člani društva, ki jih v ta namen določi zbor članov društva.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti.

 

9. člen (način zagotavljanja javnosti dela društva)

Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo o svojem delovanju obvešča javnost preko:

 • spletne strani,

 • elektronske pošte,

 • sredstev javnega obveščanja, kadar je to relevantno.

Društvo obvešča svoje člane:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,

 • preko spletne strani,

 • preko elektronske pošte.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren zastopnik društva.

 

10. člen (način sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta)

Statut se lahko spremeni na zboru članov z relativno večino glasov.

 

11. člen (način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem ob prenehanju)

Društvo preneha v naslednjem primeru:

 • o prenehanju društva odloča zbor članov z relativno večino prisotnih ali

 • po samem zakonu.

V primeru, da društvo preneha, se vse premoženje prenese na drugo nepridobitno organizacijo, ki jo zbor članov določi hkrati s prenehanjem delovanja društva.

 

12. člen (veljavnost ustanovnega akta)

Ustanovni akt velja od dneva sprejema 01.10.2015 in registracije društva na UE Slovenska Bistrica.

bottom of page